İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kullanım Şartları

Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla danışmanlık hizmetlerine ilişkin olarak Yapmış olduğunuz başvuru ile sizden başvuru formuna yazmış olduğunuz kişisel veriler alınacak ve bunların kaydedilmesi gerekecektir. Söz konusu başvurularınızın başlatılabilmesi ve ön değerlendirme sonuçlarının OLUMLU ya da OLUMSUZ size geri bildirilebilmesi için vereceğiniz bilgiler; Şirket uzman danışmanlarımız, ilgili operatör bayileri ve FİNDEKS (KKB) ile paylaşılabilir. Vereceğiniz veriler, yürürlükte bulunan Kişisel Verileri Koruma kanunu uyarınca işlenip, saklanacaktır. Verilerimin bu şekilde kullanılmasını kabul ediyor ve onaylıyorum.

 

Müşterinin internet üzerinden yaptığı müracaat; Firmamız tarafından “Değerlendirilebilir” olduğuna kanaat getirilir ise, müşteri telefon aracılığı ile aranır. Müşteri gerekli bilgilerini firmamıza telefon aracılığı ile vermek isterse; firmamıza kendi adına KKB (kişiye özel kredi kayıt bürosu) sorgulaması yapma hususunda yetki verdiğini de kabul ve beyan etmiş sayılır. FİNDEKS ile yapılmış olan anlaşmamız gereği, size puanınız ve ödeme performansınızı görebilmemiz için bir onay mesajı FİNDEKS tarafından yollanır. Onaylamanız durumunda; KKB puanınızı ve bankalarda olan ürünlerinizin ödeme performansını görmüş oluruz. Bu bilgiler sizinle paylaşılır, puanınız düşük ve ödemelerinizde gecikme var ise gecikmeli olan ürünlerin bilgisi size verilir.

Bankalardan kredi çekemeyecek kadar düşük bir puan ve performansınız var ise, size şu an bankalara kredi başvurusu yapmanızın ve olumsuz sonuç almanızın puanınızı dahada düşüreceği bilgisi verilir, puanınızı arttırmanız için izlemeniz gereken yollar size açıklanır. Puanınız yüksek ise, bankaların ürün çeşitliliği ve faiz oranları ile ilgili size detaylı bilgi verilir. Taksit vadesi ve dosya masrafları ile ilgili alternatifler detaylandırılır. Bizden aldığınız bilgiler doğrultusunda bankalardan gidip kredi kullanmanız durumunda, önceden belirtilen danışmanlık ücreti sizden tahsil edilir ve faturası kesilerek size teslim edilir.

Başvuru Süreci ve Takibi

  • Başvurunuzu tamamlamanızı takiben; Başvurunuzun alındığına dair bir SMS alacaksınız.
  • Danışmanlarımız tarafından başvuru formuna belirtmiş olduğunuz telefon numarasından aranacaksınız.
  • Başvurunuz ile ilgili aranmanız ve size ulaşılamaması durumunda, başvurunuz ile ilgili arandığınız ve size ulaşılamadığı yönünde bir SMS alacaksınız.
  • Müşteri memnuniyeti amacı ile size ulaşılana kadar aranacak ve bu SMS leri almaya devam edeceksiniz. Başvurunuzu iptal etmek için gerekli bilgiler gönderilen SMS lerde yer alacaktır.

Müşterinin; kredi danışmanlığı için firmamıza verdiği bilgi ve belgelerin sahte olması halinde, bu bilgi ve belgelerin kullanımından kaynaklanan hukuki ve cezai mesuliyet tamamen müşteriye aittir. Kredi kullanımı esnasında bilgi ve belgelerin sahteliği tespit edildiğinde talep edilen kredi işlemi banka tarafından iptal edilir. Faiz oranları ve vadeler bankadan bankaya değişiklik arz etse de Firmamız, sözleşme yaptığı müşterinin meslek, gelir ve talep ettiği kredinin türüne göre müşteriye en uygun bankayı tercih edecektir. Müşteri adına kredi onayı alınan bankanın, müşteriye kredinin kullandırıldığı ana kadar faiz oranları değiştirme hakkına sahip olduğundan, meydana gelecek faiz oranı değişikliklerinden Firmamız sorumlu olmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ  

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, (“Şirket”) tarafından müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, kredi danışmanlığı ve diğer danışmanlık hizmetleri kapsamında, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, takibi, Şirket’in  ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, bayiler, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili gerçek kişi ve  tüzel kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve çözüm ortaklarımız  tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin süreçlerinin planlanması ve icrası, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, size özel hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılması için elektronik ticari iletiler de dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, tarafımızdan reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin  iş dünyasının değişen koşulları, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişi ve kurumlara  önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in bayileri, iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.       

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, müşterilerden her türlü sözlü, yazılı, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme  haklarına sahiptir.  Kanun’un 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirket’e Kanun’un 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, Kanun’un 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Ziya Gökalp Caddesi Ataç 2 Sok. 43/1 Kızılay/Ankara adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@www.herkeseyekredi.com.tr adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.

Jojobet - Vbet giriş -